คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ดาโลดม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ บุญรักษื
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ คชไพร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธรรม ทองแช่ม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงษ์ สุขมี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส อินทจักร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ เสมียนเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงษ์ นาคเวช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ดต.ครรชิต เต่าจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ เหรัญญะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา อินทร์คง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ชูศักดิ์ สกกธโร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ หมันหลิน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางชุดา คงพรศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครูในสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาฯ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา