กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชุดา คงพรศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
ครูชำนาญการ

นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
ครู

นางสาวอุษา คงทอง
ครู

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
ครู

นางสาวณัฎฐาพร หมีเฟื่อง
ครู

นางสาวมาริษา พรหมเพรา
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคสงค์
ครูผู้ช่วย

TEACHER
ครู