กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ครูชำนาญการพิเศษ (ธุรกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาคร ทองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ (ธุรกิจ)

นางศิริมา แสงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ (บรรณารักษ์)

นายชาติณรงค์ เอราปัญวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (เกษตร)

นายอุดม กาวชู
ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
ครู (แนะแนว)

นางสาวชมพูนุท บุญงาม
ครู (คหกรรม)

นางพรศิริ เรืองสันติ
ครูผู้ช่วย (ไฟฟ้า)