กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ครูชำนาญการพิเศษ (ธุรกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอุดม กาวชู
ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
ครู (แนะแนว)

นางสาวชมพูนุท บุญงาม
ครู (คหกรรม)

นางพรศิริ เรืองสันติ
ครูผู้ช่วย (ไฟฟ้า)