กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิภาณี สุวภา
ครู (ทัศนศิลป์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0640682288

นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
ครูอัตราจ้าง (ดุริยางค์)

นางสุนันทา เชยชม
ครูอัตราจ้าง (นาฏศิลป์)