กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวขนิษฐา สังข์เพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
ครูอัตราจ้าง (ดุริยางค์)

นางสุนันทา เชยชม
ครูอัตราจ้าง (นาฏศิลป์)