กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
ครู

นายธงชัย เทพพิมล
พนักงานราชการ