กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนัยณีย์ ไกรนรา
ครูชำนาญการ

นายสมศักดิ์ เวชแดง
ครูชำนาญการ

นางศรีสุดา เพชรพงศ์
ครู

น.ส.เกษร ชูศรี
ครู

นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
ครู

นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส
ครู

นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
ครู

นายฮาศวัน หะยีมะ
ครู

นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
ครู

นางมลฤดี พรหมพันธ์
ครู