กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนัยณีย์ ไกรนรา
ครูชำนาญการ

นายสมศักดิ์ เวชแดง
ครูชำนาญการ

นางศรีสุดา เพชรพงศ์
ครู

นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
ครู

นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส
ครู

นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
ครู

นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
ครู

นางมลฤดี พรหมพันธ์
ครู