กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายธงชัย เทพพิมล
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด