กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

นายธงชัย เทพพิมล
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

รอแต่งตั้ง
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด