กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
ครู

นายธนา จิตรัตน์
ครู

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครู

นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
ครู

นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
ครู

นางสาวกุศลิน บุญงอก
ครู

นางสาวธมลวรรณ นาคเสนา
ครู

นางสาวพิชญาภา ภูคำวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา​ อินทรเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาภรณ์ จุ้ยฮก
ครูอัตราจ้าง