กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมาศสุภา ชุมพล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครูชำนาญการ

ครูฟิสิกส์ (รอบรรจุแต่งตั้ง)
ครู

นายธนา จิตรัตน์
ครู

นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
ครู

นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
ครู

นางสาวธมลวรรณ นาคเสนา
ครู

นางสาวพิชญาภา ภูคำวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา​ อินทรเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาภรณ์ จุ้ยฮก
ครูอัตราจ้าง