กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ครู

นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ จิตซื่อ
ครู

นางสาวจันทร์ฤดี น้อยรักษ์
ครู

นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้
ครู

นางสาวนิตยา จงจิตร
ครู

นางสาวกัทลี จันดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดมณี
ครูอัตราจ้าง