กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ครู

นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ จิตซื่อ
ครู

นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ครู

นางสาวจันทร์ฤดี น้อยรักษ์
ครู

นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้
ครู

นางสาวนิตยา จงจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัทลี จันดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดมณี
ครูอัตราจ้าง