ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุพิศ จันทร์จินดา
หัวหน้าลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจิรวดี บุญเพ็ง
พนักงานบริการ

นายสาโรช จันทะเนียร
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอรจิรา สมิง
พนักงานบริการ

นายศิริวัฒน์ เมืองชู
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสมหวัง ทองคงอ่วม
พนักงานบริการ

นายทรงพล
ยามรักษาความปลอดภัย