เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวกาญจนา ทองเกิด
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกิตติยา สุขคะโต
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวดารารัตน์ เมฆเจียม
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวฉัตรชนก นูนน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการและอำนวยการ

นางสาวลัคขณา เกี้ยวเจียด
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารวิชาการ