ลูกจ้างประจำ

นายเบญจะ ยังสกุล
ลูกจ้างประจำ

นางสาวประไพ ช่วยเกิด
ลูกจ้างประจำ