กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเมธณี อินทชาติ
ครูชำนาญการ

นายสุวิชช์ มุนเนียม
ครูชำนาญการ

นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
ครู

นางสาวซารีนี ราชชำรอง
ครู

นางสัจพร องอาจ
ครู

นางสาวภัทราพันธุ์ พูลเอียด
ครู