คณะผู้บริหาร

นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เบอร์โทร : 0813700511
อีเมล์ : chanakan19072517@chaiya.ac.th

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0935800819
อีเมล์ : jutarat@chaiya.ac.th

นางกนกวรรณ อักษรสม
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
เบอร์โทร : 0924847002
อีเมล์ : kanokwan2805@chaiya.ac.th

นางปิยลักษณ์ ทวีแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0817878125
อีเมล์ : piyaluk@chaiya.ac.th

นายเอกพงษ์ สมหา
รองผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 0862760124
อีเมล์ : agapong531031803@gmail.com

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0857863251
อีเมล์ : lamdalady@chaiya.ac.th

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0846302213
อีเมล์ : kulyanee_pum@chaiya.ac.th

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0896515084
อีเมล์ : tata25142900@chaiya.ac.th

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0846259405
อีเมล์ : kowchoo07@chaiya.ac.th

นายสุวิชช์ มุนเนียม
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0814092421
อีเมล์ : wichy@chaiya.ac.th

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ผู้แทนหัวหน้าระดับ
เบอร์โทร : 0959596392
อีเมล์ : professor_sine@chaiya.ac.th

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทร : 0815381299
อีเมล์ : jurairut.ch@chaiya.ac.th

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0936519635
อีเมล์ : sunun@chaiya.ac.th

นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
เลขานุการ
เบอร์โทร : 0876224581
อีเมล์ : pom_jeeranun@chaiya.ac.th

นางสาวฉัตรชนก นูนน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทร : 0918498468
อีเมล์ : chatchanok_eve@chaiya.ac.th