ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมออนไลน์ ชั้น ม.4-5 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 165) 29 พ.ย. 64
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 14) 25 พ.ย. 64
ลิงก์ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 7) 25 พ.ย. 64
ประกาศปรับลดเงินระดมทรัพยากรการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 352) 23 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนและรายวิชาที่เปิดเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 29) 23 ก.ค. 64
แบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 101) 19 ก.ค. 64
คู่มือการเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 371) 09 ก.ค. 64
ประกาศการขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 319) 02 ก.ค. 64
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม ปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 15) 30 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7623) 30 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12) 19 พ.ค. 64
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 361) 15 พ.ค. 64
บันทึกแจ้งซ่อม (อ่าน 387) 09 ก.พ. 64
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู (อ่าน 4534) 12 ก.ค. 62
สมัครชุมนุมออนไลน์ (อ่าน 4182) 21 พ.ค. 62