กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65