ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2561- 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัติ โสกรรณิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เทโหปการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ทองนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ หมันหลิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ เชื้อบ่อคา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2541-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารณ์ คุ้มไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ใจสมทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2531-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายผจญ จวนใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2531-1531
ชื่อ-นามสกุล : นายเดโช นาคคงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2528-1531
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ ศรแผลง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2518-1528
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล นิลรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ง พ.ศ.2511-2519
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำรวย มีขนอน
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2510-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายวิน ชัยรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2501-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายเบญจะ สยังกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ พ.ศ.2490-2501