คณะผู้บริหาร

นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ อักษรสม
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา แก้วมณี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกัลยาณี ทองมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายอุดม กาวชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุวิชช์ มุนเนียม
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
ผู้แทนหัวหน้าระดับ

นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนันท์ ศรียาภัย
ผู้แทนครู

นายอุดม กาวชู
เลขานุการ

นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
ผูัช่วยเลขานุการ

นางจีรนันท์ เขียวเสน
ผูัช่วยเลขานุการ

นางสาวฉัตรชนก นูนน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ