ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริมา แสงสุวรรณ์ (บรรณารักษ์)
นายอุดม กาวชู (คอมพิวเตอร์)
นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ (การงานอาชีพฯ)
นายสุชาติ ทองกลิ่น (ศิลปศึกษา)
น.ส.ศศิธร ทวิชสังข์ (ภาษาอังกฤษ)
นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ (คณิตศาสตร์)
นางสาคร ทองกลิ่น (การงานอาชีพฯ)
นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ (นาฏศิลป์)
นางสาวกัลยาณี ทองมณี (คณิตศาสตร์)
นางสุนันท์ ศรียาภัย (การงานอาชีพฯ)
นางชุดา คงพรศิริ (ภาษาอังกฤษ)
นายวีระศักดิ์ ปานกลาง (วิทยาศาสตร์)
นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง (วิทยาศาสตร์)
นางอารยา เลิศวราภรณ์พงษ์ (ภาษาอังกฤษ)