กลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
นายสุวิชช์  มุนเนียม
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร 
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายธงชัย เทพพิมล 
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายศุภศิลป์  ไตรเมศรวร์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายสุวิชช์ มุนเนียม 
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน์
หัวหน้าระดับชั้นครู ม.6
นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
นางสาวเมธณี อินทชาติ 
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นางนัยณีย์ ไกรนรา