กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 นายอุดม กาวชู 

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธนา จิตรัตน์ 
หัวหน้างานสารบรรณ
นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี 
หัวหน้างานอำนวยการ
นายอุดม  กาวชู 
หัวหน้าอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นายสุทธิกาญจน์ อรภักดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
น.ส.บุษยาภรณ์ เครือพัฒน์ 
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
หัวหน้าอาคาร 1
นายวีระศักดิ์  ปานกลาง
หัวหน้าอาคาร 2
นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์ 
หัวหน้าอาคาร 3
นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ 
หัวหน้าอาคาร 4
นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์ 
หัวหน้างงานอนามัย ร.ร.
นางสาคร ทองกลิ่น 
หัวหน้างานอำนวยการ
นางจีรนันท์ เขียวเสน
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
นางสาววณัฐกานต์ นวลใย