กลุ่มบริหารงบประมาณ
เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
https://www.budget-school.com
หัวหน้าการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี ทองมณี
หัวหน้าตรวจสอบและควบคุมภายใน
นางสาวกัลยาณี ทองมณี 
หัวหน้างานพัสดุ
นางสัจพร องอาจ
หัวหน้างานแผนงาน
นางสาวเสาวรัตน์  แซ่ซั่ว
หัวหน้างานสวัสดิการครู บุคลากรและนักเรียน
นางสาววลัยลักษ์  เกตุแก้ว
หัวหน้างานระดมทรัพยากรทางการศึกษา
นางสาวอุษา  คงทอง
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นางสาวนิธิวดี สมพงษ์ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก 
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวกิตติยา สุขตะโก
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวกาญจนา ทองเกิด