กลุ่มบริหารบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์
หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล
นางสาวณัฎฐาพร หมีเฟื่อง
เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล
นางสาวมาศสุภา ชุมพล
เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล
นางสาวนิธิวดี สมพงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล
นายฮาศวัน หะยีมะ