กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมาศสุภา ชุมพล
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา
นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลป
นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุนันท์  ศรียาภัย
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์ 
นายทะเบียน

นางสาวศิริรัตน์ บัวชู

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวจุฑารัตน์  จิตซื่อ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว
นางจีรนันท์ เขียวเสน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
รอสรรหาแต่งตั้ง
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รอสรรหาแต่งตั้ง
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางพเยาว์  สูนกามรัตน์