พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

    พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งประกอบ ด้วยพันธกิจ ดังนี้
    1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถึงพร้อมด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    3. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และระบบการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ
    4. พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    5. พัฒนาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

    เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่โรงเรียนไชยาวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการบรรลุผลใน ปี 2565 – 2569 มีรายละเอียดดังนี้
      1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีความสามารถด้านต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีทักษะการเรียนรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
      3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีระบบการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
      4. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
      5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา