วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

    วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนาทางการพัฒนาไปสู่อนาคตที่โรงเรียนไชยาวิทยาจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“โรงเรียนไชยาวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ถึงพร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21”

 

 

ร้อยเรียงวิสัยทัศน์โรงเรียนไชยาวิทยา

 

                                               คุณธรรมนำหน้า

 

                             พัฒนาสิ่งแวดล้อม               เด็กเพียบพร้อมวินัย

 

                          สุขภาพกายใจสมบูรณ์             ครูเพิ่มพูนวิชาการ 

 

                           มุ่งมั่นงานชุมชนสัมพันธ์          ก้าวทันเทคโนโลยี

       ผู้เรียนเป็นคนดี หมายถึง
        • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        • ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        • ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตจากภัยในทุกรูปแบบ
      ผู้เรียนเป็นคนเก่ง หมายถึง
        • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น
        • ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
        • ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
      ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง
        • ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
        • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การสื่อสาร
        • คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
        • ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
        • การสร้างสรรค์นวัตกรรม