วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีตามวิถีไทย  มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาความสะอาด  เป็นระเบียบ  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีบุคลากรครูเป็นกัลยาณมิตร ใกล้ชิดให้ศิษย์มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพื่อระดมสรรพกำลัง  พัฒนาการศึกษา  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามความเหมาะสม 


ร้อยเรียงวิสัยทัศน์โรงเรียนไชยาวิทยา
 
                                               คุณธรรมนำหน้า

                             พัฒนาสิ่งแวดล้อม               เด็กเพียบพร้อมวินัย

                          สุขภาพกายใจสมบูรณ์             ครูเพิ่มพูนวิชาการ 

                           มุ่งมั่นงานชุมชนสัมพันธ์          ก้าวทันเทคโนโลยี