สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
พระอวโลกิเตศวรครึ่งองค์

พระอวโลกิเตศวรครึ่งองค์ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความมีปัญญา
ความเมตตาและความอดทน คือ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ
ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำองค์พระอวโลกิเตศวร  
อักษรย่อ
ช.ว.
สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า – สีขาว
สีฟ้า  หมายถึง  ความสุภาพ  เรียบร้อย
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์
ปรัชญา
ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
คำขวัญ
ความสามัคคีทั้งปวง นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ
คติพจน์
อต.ตา หเว ชิต° เสยโย หมายถึง การชนะตนนั่นแหละประเสริฐ