ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนไชยาวิทยา  เดิมชื่อ  “โรงเรียนไชยา ”  สังกัดกองการมัธยมศึกษา   (โครงการทดลองอาชีพ)  ของกรมสามัญศึกษา  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497   ที่วัดเวียง มีนายนุกูล       บุญรักษา  เป็นผู้รักษาการครูใหญ่  โดยเริ่มสร้างอาคารเรียนที่ถาวรขึ้นในวัดหลงซึ่งเป็นที่สาธารณะ  ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ที่ดินเพิ่มเติม  ได้เนื้อที่ประมาณ  22  ไร่  31  ตารางวา  เมื่อสร้างอาคารเสร็จ  ได้ย้ายจากวัดเวียงมาเรียนในบริเวณวัดหลง  เรียกกันว่า “โรงเรียน  ส.ฎ. 7  ”  เปิดทำการสอนมาจนถึงปีการศึกษา  2519  
        ในปีการศึกษา  2518  กรมสามัญศึกษามีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ  โดยตั้งขึ้นใน  โรงเรียนไชยา ( ส.ฎ. 7 ) มีนายชำนาญ   ศรแผลง   เป็นอาจารย์ใหญ่  
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเข้าด้วยกันและตั้งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไชยาวิทยา” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจการของโรงเรียนได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีนักเรียนในเขตบริการเพิ่มขึ้น  ในปี พ.ศ.  2523  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนไชยาวิทยา   ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วม โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  และได้รับการประเมินให้ผ่านเป็น หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในปี 2548
        ในปี พ.ศ. 2547  โรงเรียนไชยาวิทยา ได้รับการประเมินภายนอก และผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกของ สม.ศ. ในรอบแรก 
        ปัจจุบันโรงเรียนไชยาวิทยา  ได้เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่  3  และช่วงชั้นที่  4  จัดแผนชั้นเรียน     8 – 8 - 8 / 5 - 5  - 4    รวม  42  ห้องเรียน
  จำนวนนักเรียน  1,545  คน  จำนวนครู  55  คน  พนักงานข้าราชการ 1 คนครูอัตราจ้าง 15  คน  และพนักงานบริการ 4 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ    นายสุรศักดิ์  อักษรสาร ผู้อำนวยการ และนางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ รองผู้อำนวยการ
       สถานที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา เลขที่161หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร ตำบล ตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฏร์ธานี  เจ้าของกรรมสิทธิ ิ์ที่ดิน เป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน สฏ. 298