มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของโรงเรียนไชยาวิทยา ปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน